Obchodné podmienky

Článok 1 – Všeobecné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky platia pre nákup v internetovom obchode www.myalapalla.com. Účelom týchto obchodných podmienok je vymedziť a upresniť práva a povinnosti predávajúceho (dodávateľa) na jednej strane a kupujúceho (zákazníka, spotrebiteľa) na strane druhej.

Predávajúcim a prevádzkovateľom internetového obchodu www.myalapalla.com je alapalla, s.r.o., www.myalapalla.com, Mladoboleslavská 1, 902 01 Pezinok, IČO 51183650, nie je platca DPH. Všetky zmluvné vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim sú uzatvorené v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. V prípade, ak je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa právne vzťahy neupravené obchodnými podmienkami alapalla, s.r.o. zákonom č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník, v platnom znení, zákonom č. 250/2007 Z. z. Zákon o ochrane spotrebiteľa, v platnom znení a zákonom č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v platnom znení. V prípade, ak je zmluvnou stranou podnikateľ, riadia sa právne vzťahy neupravené obchodnými podmienkami alapalla, s.r.o. zákonom č. 513/1991 Z. z. Obchodný zákonník, v platnom znení.

Článok 2 - Definícia pojmov

V záujme určenia jasných definícii sa pre účely týchto obchodných podmienok a ich príloh pod nasledujúcimi výrazmi rozumie tento význam:

* „predávajúci“ – znamená alapalla, s.r.o, IČO 51183650

* „kupujúci“ – znamená právnickú alebo fyzickú osobu, ktorá vstúpila do obchodného vzťahu s alapalla, s.r.o vystavením objednávky

* „tovar“ – znamená všetky produkty uvedené na stránkach www.myalapalla.com

* „uzatvorenie kúpnej zmluvy“ – objednávka kupujúceho predstavuje návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy. Samotná kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia potvrdenia objednávky zo strany predávajúceho. Od tohto momentu medzi kupujúcim a predávajúcim vznikajú vzájomné práva a povinnosti, ktoré sú vymedzené kúpnou zmluvou a týmito obchodnými podmienkami, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy.

* „obchodné podmienky“ – zmluvné ustanovenia dohodnuté medzi predávajúcim a kupujúcim v tomto dokumente. Kupujúci v momente odoslania svojej objednávky potvrdzuje, že súhlasí s týmito obchodnými podmienkami platnými v čase odoslania svojej objednávky a je nimi viazaný od momentu uzatvorenia kúpnej zmluvy. Kupujúci odoslaním svojej objednávky potvrdzuje, že pred uskutočnením svojej objednávky sa s týmito obchodnými podmienkami oboznámil a s obchodnými podmienkami bez výhrad súhlasí.

Článok 3 – Odstúpenie od kúpnej zmluvy/vrátenie tovaru

V zmysle ustanovenia § 12 zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji (zákon č. 108/2000 Z. z.) má kupujúci právo od takto uzavretej kúpnej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 7 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru, pričom je nevyhnutné, aby bol v uvedenej lehote doručený list o odstúpení od zmluvy predávajúcemu. Náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci. Ak sa rozhodnete pre odstúpenie od zmluvy, prosíme kupujúceho o dodržanie týchto podmienok:

  • Kontaktujte nás prostredníctvom emailu, že žiadate o odstúpenie od zmluvy s uvedením čísla faktúry, dátumu nákupu a Vaším číslom účtu.
  • Tovar zašlite späť na našu adresu uvedenú v kontakte.
  • Tovar zašlite kompletný, tak ako bol prevzatý od predávajúceho.
  • Tovar musí byť v pôvodnom nepoškodenom obale.
  • Tovar nesmie byť použitý.
  • Tovar nesmie byť poškodený.
  • Spolu s tovarom musia byť poslané všetky listiny, ktoré kupujúci obdržal pri kúpe (faktúra, dodací list, a iné)

– Tovar, prosíme, posielajte doporučene (v nijakom prípade formou dobierky) a poistený, nakoľko neručíme za jeho prípadnú stratu na ceste k nám. Náklady spojené zo zaslaním tovaru pri odstúpení od zmluvy znáša kupujúci.

– pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru predávajúci vystaví dobropis a peniaze za tovar predávajúci zašle prevodom na účet kupujúceho, a to najneskôr do 10 pracovných dní po obdržaní tovaru.

– V prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok nebudeme žiaľ môcť akceptovať odstúpenie od spotrebiteľskej zmluvy a tovar bude vrátený na náklady odosielajúceho naspäť.

Článok 4 – Ceny

Všetky ceny uvedené na stránkach sú konečné, vrátane DPH a bez ďalšieho navýšenia. Predávajúci nie je platiteľom DPH. Prevádzkovateľ stránky si vyhradzuje právo na zmenu cien. Konečná cena pre kupujúceho je uvedená v potvrdení objednávky.

Článok 5 – Platobné podmienky

V internetovom obchode www.myalapalla.com môže kupujúci uhradiť kúpnu cenu prostredníctvom služby CardPay. Automaticky alebo ďalším krokom budete presmerovaný na internetovú stránku Tatra banky, ktorá sa začína https://moja.tatrabanka.sk…… Celý proces zadávania informácií o platobnej karte, prebieha vždy na stránke banky a predávajúci nemá prístup k Vami zadaným údajom z platobnej karty. Po presmerovaní uvídite všetky údaje o platbe, výšku úhrady, vy len vyplníte požadované údaje z platobnej karty a platbu potvrdíte. Následne po vykonaní platby ste presmerovaný na www.myalapalla.com, v ktorom ste vykonali nákup.

Článok 6 – Dodacia lehota

Dodacia lehota začína plynúť dňom prijatia záväznej objednávky, ktorá obsahuje všetky potrebné údaje na jej vybavenie. V prípade, ak sa objednaný tovar nenachádza na sklade, predávajúci sa zaväzuje bezodkladne o tom upovedomiť kupujúceho a dohodnúť sa s ním na ďalšom postupe.

Slovenská republika

  • Kuriér REMAX do 24 hodín od expedície objednávky – 4,5 Eur

Česká republika

  • Kuriér REMAX do 24 hodín od expedície objednávky – 7,5 Eur

Pri nákupe nad 100 eur je poštovné ZDARMA

Internetový obchod www.myalapalla.com vybavuje všetky objednávky v deň ich prijatia, najneskôr však nasledujúci deň. Ich spracovaním, nasleduje expedícia tovaru prostredníctvom:

  • kuriér spoločnosti REMAX – doručenie zásielky do 24 hodín od expedície tovaru o čom budete informovaní mailom. Zákazník, by sa mal v čase doručenia zdržiavať na adrese, ktorú uviedol v objednávke (je to najvhodnejší spôsob dopravy v prípade, ak si želáte doručiť zásielku do zamestnania). V prípade, ak Vás nezastihne kuriér spoločnosti REMAX na dodacej adrese, bude Vás telefonicky kontaktovať a dohodne sa s Vami na ďalšom postupe.

Článok 7 - Záruka a reklamácie

Prepravná spoločnosť ručí za zásielku do okamihu odovzdania kupujúcemu. Pri prevzatí je kupujúci povinný zásielku skontrolovať a v prípade viditeľného poškodenia či dokonca straty časti tovaru, je kupujúci povinný s dopravcom spísať protokol a zásielku neprebrať. Hneď ako prepravca zásielku vráti, bude kupujúcemu vyexpedovaný nový tovar. Pokiaľ zásielku prevezmete a zistíte poškodenie alebo stratu obsahu neskôr, nemôžeme už vstúpiť do prípadného reklamačného konania medzi Vami a doručovateľskou spoločnosťou. Na neskoršie reklamácie nemôžeme brať ohľad.

Ak nebolo poškodenie alebo čiastočná strata obsahu zásielky pri jej prevzatí zjavné, kupujúci je povinný túto zistenú skutočnosť oznámiť predávajúcemu bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 2 pracovných dní odo dňa doručenia zásielky.

Predávajúci zodpovedá za to, že tovar má požadovanú akosť, množstvo, mieru a hmotnosť. Musí byť bez vád a musí zodpovedať technickým normám. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predávaný tovar pri prevzatí tovaru a za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí tovaru v záručnej lehote. U vecí už použitých nezodpovedá predávajúci za vady vzniknuté ich použitím, opotrebovaním alebo nesprávnym ošetrovaním.

Reklamácie predávajúci vybavuje v pracovných dňoch cez e-mail, telefonicky alebo poštou od 9.00 -16.00 hod. Záruka sa nevzťahuje v prípadoch, že k chybe došlo nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom, mechanickým poškodením, prevádzkou v nevhodných podmienkach, nesprávnym skladovaním, alebo neoprávneným zásahom do výrobku. Zo záruky sú tiež vyňaté chyby výrobku spôsobené poveternostnými podmienkami alebo živelnou pohromou.

Reklamovaný tovar musí byť doručený predávajúcemu do miesta jeho podnikania na náklady kupujúceho spolu s písomným oznámením závady a faktúrou (resp. doklad o kúpe), špecifikáciou reklamovaných nedostatkov, inak bude reklamácia považovaná za neplatnú. Reklamácie posudzujeme v súlade s pokynmi výrobcu tovaru. Tovar je potrebné zaslať späť vo vhodnej krabici, resp. v bublinkovej obálke, riadne zabalený.

Každú reklamáciu vybavujeme bez zbytočného odkladu. O reklamácii rozhodneme ihneď, v zložitých prípadoch do 3 pracovných dní. V odôvodnených prípadoch, najmä ak si situácia vyžaduje zložitejšie zhodnotenie stavu výrobku, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodneme na dlhšej lehote. O výsledku reklamácie bude kupujúci informovaný bezprostredne po rozhodnutí o oprávnenosti reklamácie telefonicky alebo mailom. Náklady spojené s vyriešením opodstatnenej reklamácie nesie predávajúci.

Priebežné informácie o riešení Vašej reklamácie môžete získať telefonicky v pracovných dňoch od 9.00 do 16.00 hod. alebo prostredníctvom e-mailu (info@myalapalla.com).

Článok 8 - Záverečné ustanovenia

Objednávka kupujúceho je potvrdením predávajúceho ako uzatvorená zmluva medzi kupujúcim a predávajúcim archivovaná za účelom jej splnenia a ďalšej evidencie. Zmluva sa uzatvára v slovenskom jazyku, poprípade je možné ju uzatvoriť aj v iných jazykoch, pokiaľ to nebude dôvodom nemožnosti jej uzatvorenia. Kupujúci má možnosť opravovať chyby, ktoré vznikli pri zadávaní údajov pred podaním objednávky. Tieto obchodné podmienky umožňujú spotrebiteľovi ich archiváciu a reprodukciu. Obchodné podmienky platia od 1.12.2017

Kupujúci odoslaním objednávky dáva súhlas so spracovaním údajov podľa zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení.